Oferta


OFERTA

Oferta Onlex Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, skierowana jest przede wszystkim do pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, w tym pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej, pracodawców, którzy utracili status zakładu pracy chronionej, oraz pracodawców z tzw. otwartego rynku pracy. Naszą ofertę kierujemy również do pracodawców, którzy dopiero chcieliby zacząć zatrudniać niepełnosprawnych pracowników.

Organizujemy:

 • szkolenia jednodniowe na terenie całej Polski dotyczące aktualnych zmian przepisów lub omawiające szczegółowo dany temat,
 • szkolenia kilkudniowe m.in. w Zakopanem i Ciechocinku, o charakterze kompleksowym poruszające różne aspekty, w tym księgowe i podatkowe, niezbędne pracodawcom,
 • szkolenia w siedzibie firmy przygotowane specjalnie na potrzeby danego pracodawcy.

W przypadku pracodawców posiadających środki zakładowego funduszu rehabilitacji, możliwe jest finansowanie szkoleń dla pracowników niepełnosprawnych w ramach pomocy de minimis.

Przykładowa tematyka szkoleń


Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

 

 • Dokumentowanie niepełnosprawności, stopni niepełnosprawności i szczególnych schorzeń.
 • Całkowita niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji a możliwość wykonywania pracy.
 • Niepełnosprawny pracownik a kadry, dokumentowanie i obowiązki.
 • Obliczanie stanów zatrudnienia i wskaźników zatrudnienia na gruncie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 21, art. 22, art. 26a, art. 28 w zw. z art. 31) oraz rozporządzenia KE 651/2014.
 • Obowiązki sprawozdawcze związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, INF-1, DEK.
 • Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych (dodatkowa przerwa w pracy, skrócony czas pracy, dodatkowy urlop wypoczynkowy, zwolnienie z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, chwila nabycie uprawnień).
 • Inne obowiązki pracodawcy.
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
 • Aktualności, najświeższe zmiany przepisów i praktyki organów.
 • Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych od podstaw (zgłoszenie do PFRON, przygotowanie dokumentacji kadrowej, wypełnianie druków INF-DP, Wn-D, INF-OPP, sporządzanie korekt, stany i wskaźniki zatrudnienia – obliczanie, dokumentowanie szczególnych schorzeń, efekt zachęty jakościowy i ilościowy, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania).
 • Kontrole PFRON i najczęstsze błędy pracodawców – na co zwrócić uwagę w praktyce.
 • Dofinansowanie do wynagrodzeń do zwrotu – procedury.
Zakład pracy chronionej
 • Obowiązki i uprawnienia pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej.
 • Obowiązki – stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia, przystosowanie stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez pracodawcę, zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.
 • Warunki korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym.
 • Zasady tworzenia i wydatkowania zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 • Wpływy na ZFRON.
 • Kontrole w zakładach pracy chronionej.
 • Obowiązki sprawozdawcze INF-1, INF-W, DEK.
Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 • Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie ZFRON.
 • Przychody zakładowego funduszu.
 • Wydatki z ZFRON – pomoc indywidualna, indywidualne programy rehabilitacji, pula ogólna, zaświadczenia o pomocy de minimis.
 • Kontrole ZFRON.
Uchylenie statusu zakładu pracy chronionej – skutki prawne

 

 • Uchylenie statusu – na wniosek lub z urzędu.
 • Zachowanie ZFRON i niewydatkowanych środków.
 • Wydatkowanie środków ZFRON.
 • Wpływy na ZFRON po utracie statusu, sposób obliczania.
 • Obliczanie terminu 5 lat od końca roku, w którym utracono status – na potrzeby wpływów z PIT-4 i kosztów płacy.
 • Co z ZFRON po upływie 5 lat od utraty statusu zpch.
 • Utrata 25% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych lub 15 etatów – obowiązek zwrotu środków do PFRON.

 

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 • Wpłaty z art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Obliczanie stanów zatrudnienia i wskaźników zatrudnienia na gruncie ustawy o rehabilitacji.
 • Obliczenie wpłaty na PFRON i możliwości jej zmniejszenia.
 • Podwyższenie wskaźnika zatrudniania osób ze szczególnymi schorzeniami.
 • Ulgi we wpłatach na PFRON.
Udzielanie ulg we wpłatach na PFRON
 • Podmiot uprawniony do udzielania ulg we wpłatach na PFRON – wymagany stan zatrudnienia i wskaźnik zatrudnienia osób ze szczególnymi schorzeniami.
 • Obowiązki sprzedającego, obliczenie ulgi, wystawienie ulgi, ewidencja, sprawozdawczość.
 • Obowiązki i uprawnienia kontrahenta – obniżenie wpłaty.
 • Kontrole w zakresie udzielania ulg we wpłatach na PFRON.
Pomoc publiczna związana z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych